รับสมัครอัตถจารี (จิตอาสา) ช่วยงานวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กรุณาเลือกประเภทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ท่านประสงค์จะช่วยงาน ตามช่วงเวลาที่ท่านสามารถช่วยงานได้ โดยสามารถเลือกลงทะเบียนได้หลายกิจกรรม หลายช่วงเวลาตามที่ท่านสะดวก ดังนี้
๑. จัดระเบียบการจราจร และการจอดรถ
หน้าที่ : ช่วยบริหาร และประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถ ประสานงานและแนะนำลานจอดรถที่ยังว่าง รายงานและแก้ไชปัญหาการจราจรที่ติดขัด (ถ้ามี) ประสานงานกับเจ้าของรถ และผู้ติดตามในการขนของลงจากรถ และรอรถรางมารับเข้าวัด หรือแนะนำทางเดินเข้าวัดที่ปลอดภัย

ผลัด ช่วงเวลา วันอาสาฬหบูชา
(๒๗ ก.ค. ๖๑)
วันเข้าพรรษา
(๒๘ ก.ค. ๖๑)
ผลัดที่ ๑ ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผลัดที่ ๒ ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน ผู้สมัครเต็ม
ผลัดที่ ๓ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผลัดที่ ๔ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียน -
ผลัดที่ ๕ ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน -
๒. ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ
หน้าที่ : เป็นผู้แนะนำประเภทขยะที่ต้องการให้แยก ประโยชน์ของการแยกขยะให้ถูกต้อง เพื่อการสร้างจิตสำนึกให้คนมาใส่ใจในการลดปริมาณขยะ

ผลัด ช่วงเวลา วันอาสาฬหบูชา
(๒๗ ก.ค. ๖๑)
วันเข้าพรรษา
(๒๘ ก.ค. ๖๑)
ผลัดที่ ๑ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม ลงทะเบียน
ผลัดที่ ๒ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม ลงทะเบียน
ผลัดที่ ๓ ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม ลงทะเบียน
ผลัดที่ ๔ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม -
ผลัดที่ ๕ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม -
๓. ประชาสัมพันธ์การจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
หน้าที่ : เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ แนะนำจุดวางรองเท้าที่เหมาะสม รวมถึงการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ที่บริเวณรอบโบสถ์ (สถานที่ที่จะใช้เวียนเทียน)

ผลัด ช่วงเวลา วันอาสาฬหบูชา
(๒๗ ก.ค. ๖๑)
วันเข้าพรรษา
(๒๘ ก.ค. ๖๑)
ผลัดที่ ๑ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม ลงทะเบียน
ผลัดที่ ๒ ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม ลงทะเบียน
ผลัดที่ ๓ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม -
ผลัดที่ ๔ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม -
๔. งานจัดภัตตาหาร/ อาหารในโรงครัว
หน้าที่ :ช่วยบริหารจัดการ และนำอาหารที่มาถวายพระใส่ภาชนะ และแยกจัดวางให้เหมาะสมก่อนที่พระสงฆ์จะตักภัตตาหารใส่ในบาตรในการฉันเช้า และฉันเพล รวมถึงการดูแลแถวของคนที่มาตักอาหารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เพื่อให้ได้ทานอาหารกันอย่างทั่งถึง

ผลัด ช่วงเวลา วันอาสาฬหบูชา
(๒๗ ก.ค. ๖๑)
วันเข้าพรรษา
(๒๘ ก.ค. ๖๑)
ผลัดที่ ๑ ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผลัดที่ ๒ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
๕. ประชาสัมพันธ์กลาง
หน้าที่ : ทำหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์กลาง ให้คำแนะนำในเรื่องกำหนดการ สถานที่ กิจกรรมต่างๆ ของวัด การรณรงค์แยกขยะ การนำขวดน้ำมาใช้เอง ระเบียบการล้างจาน ระเบียบการวางรองเท้า ขั้นตอนและลำดับการถวายภัตตาหาร

ผลัด ช่วงเวลา วันอาสาฬหบูชา
(๒๗ ก.ค. ๖๑)
วันเข้าพรรษา
(๒๘ ก.ค. ๖๑)
ผลัดที่ ๑ ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม ลงทะเบียน
ผลัดที่ ๒ ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม ลงทะเบียน
ผลัดที่ ๓ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม -
ผลัดที่ ๔ ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม -
๖. ประสานงาน และจัดระเบียบโรงทาน
หน้าที่ : ทำงานในภาคบ่าย เพื่อลงทะเบียนผู้นำอาหารมาออกโรงทาน ประสานกับโรงครัว เพื่อขอภาชนะ และอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ จัดระเบียบคิวการรับอาหาร และควบคุมระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกโรงทาน

ผลัด ช่วงเวลา วันอาสาฬหบูชา
(๒๗ ก.ค. ๖๑)
วันเข้าพรรษา
(๒๘ ก.ค. ๖๑)
ผลัดที่ ๑ ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้สมัครเต็ม -