ลงทะเบียนอัตถจารี (จิตอาสา) แบบหมู่คณะ
ชื่อหมู่คณะ จำนวน (คน) วัน เวลาที่สะดวก (ตั้งแต่ - จนถึง)
อ.ชาติเมธี หงษา 30 9.00 - 15.00
รัสนันทน์ พรชื่น 10 6.00 - 18.00
ครูลำภู นรารัตน์ 60 7.00-13.00
วันอาสาฬหบูชา (๒๗ ก.ค. ๖๑)
งานจัดภัตตาหาร/ อาหารในโรงครัว ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับจำนวน 30 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ภิตินันท์ นราธรทวีวัฒน์ เวลา 2018-07-01 16:23:28
2 พรทิพย์ ตั้งไพบูลย์วณิช เวลา 2018-07-05 09:10:07
3 ราชาวดี ตันลิ้มสูน เวลา 2018-07-05 13:32:39
4 วันชัย จันทร์วิทยานุชิต เวลา 2018-07-05 13:41:21
5 วรรณา มณีรัตนะพร เวลา 2018-07-05 16:45:48
6 ชัยนรินทร์ เทวาฤทธิ์สมบูรณ์ เวลา 2018-07-05 17:12:21
7 ศรียาภา ศรีจำลอง เวลา 2018-07-05 17:22:57
8 มาลินี อนุวัตเมธี เวลา 2018-07-05 20:55:02
9 เรณู เจริญยิ่ง เวลา 2018-07-05 21:04:30
10 กรวิภา เขมรัตน์ เวลา 2018-07-05 21:06:54
11 ศันศนีย์ ผลดีเอี่ยม เวลา 2018-07-05 21:11:21
12 ลักษมี อนุวัตเมธี เวลา 2018-07-05 21:16:35
13 สมฤดี กีรตวนิชเสถียร เวลา 2018-07-05 21:18:23
14 วโรทัย ศรีวะรมย์ เวลา 2018-07-05 21:23:06
15 กุลปาลี กัลยักชอร เวลา 2018-07-05 21:28:30
16 ชุลี เขมรัตน์ เวลา 2018-07-05 21:32:38
17 อังคณา ชาน เวลา 2018-07-05 21:35:27
18 เทอดคงทน ต่อติด เวลา 2018-07-05 21:38:20
19 อินทิรา ฉลาดปรุ เวลา 2018-07-05 21:42:08
20 นันทนัช อรุณเกรียงไกร เวลา 2018-07-05 21:42:52
21 บรรจง สงวนกุลชัย เวลา 2018-07-05 21:45:58
22 กัญญาณัช บุณยาศิริธนากร เวลา 2018-07-05 21:49:16
23 เพชรา สุวรรณกล่อม เวลา 2018-07-05 21:55:20
24 บุญฤทธิ์ ศรีวะรมย์ เวลา 2018-07-05 21:59:56
25 น้ำทิพย์ การสูงเนิน เวลา 2018-07-06 10:22:12
26 ศิริพล แช่มงาม เวลา 2018-07-06 19:36:25
27 ปรีดาภรณ์ ฟักอุดม เวลา 2018-07-06 19:41:22
28 พรทิพย์ จตุรงคสัมฤทธิ์ เวลา 2018-07-09 11:18:10
29 มณี เย็นวัฒนา เวลา 2018-07-12 12:58:05
งานจัดภัตตาหาร/ อาหารในโรงครัว ผลัดที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับจำนวน 30 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ราชาวดี ตันลิ้มสูน เวลา 2018-07-05 13:33:29
2 วันชัย จันทร์วิทยานุชิต เวลา 2018-07-05 16:12:12
3 วรรณา มณีรัตนะพร เวลา 2018-07-05 16:46:57
4 ชัยนรินทร์ เทวาฤทธิ์สมบูรณ์ เวลา 2018-07-05 17:12:49
5 ศรียาภา ศรีจำลอง เวลา 2018-07-05 17:23:34
6 ฐิติชญา ยศสินศักดิ์ เวลา 2018-07-05 18:26:05
7 มาลินี อนุวัตเมธี เวลา 2018-07-05 20:55:16
8 สมศรี แก้วสีดา เวลา 2018-07-05 21:00:24
9 เรณู เจริญยิ่ง เวลา 2018-07-05 21:04:44
10 กรวิภา เขมรัตน์ เวลา 2018-07-05 21:07:08
11 ศันศนีย์ ผลดีเอี่ยม เวลา 2018-07-05 21:11:40
12 ลักษมี อนุวัตเมธี เวลา 2018-07-05 21:16:49
13 สมฤดี กีรตวนิชเสถียร เวลา 2018-07-05 21:18:37
14 วโรทัย ศรีวะรมย์ เวลา 2018-07-05 21:23:21
15 กุลปาลี กัลยักชอร เวลา 2018-07-05 21:28:48
16 ชุลี เขมรัตน์ เวลา 2018-07-05 21:32:49
17 อังคณา ชาน เวลา 2018-07-05 21:35:41
18 นันทนัช อรุณเกรียงไกร เวลา 2018-07-05 21:43:05
19 บรรจง สงวนกุลชัย เวลา 2018-07-05 21:46:14
20 กัญญาณัช บุณยาศิริธนากร เวลา 2018-07-05 21:49:26
21 เพชรา สุวรรณกล่อม เวลา 2018-07-05 21:55:34
22 บุญฤทธิ์ ศรีวะรมย์ เวลา 2018-07-05 22:00:07
23 น้ำทิพย์ การสูงเนิน เวลา 2018-07-06 10:22:38
24 ศิริพล แช่มงาม เวลา 2018-07-06 19:36:45
25 ปรีดาภรณ์ ฟักอุดม เวลา 2018-07-06 19:41:37
26 พรทิพย์ จตุรงคสัมฤทธิ์ เวลา 2018-07-09 11:18:52
27 มณี เย็นวัฒนา เวลา 2018-07-12 12:58:25
28 พิมพ์พิสุทธิ์ ศักดิ์สมบูรณ์ เวลา 2018-07-19 10:14:38
จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับจำนวน 7 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ธนากร อ่อนลมูล เวลา 2018-07-05 16:39:44
2 เฉลิมชัย ชาครวิโรจน์ เวลา 2018-07-20 17:03:06
3 ศุภชัย เหล่าบัณฑิต เวลา 2018-07-25 18:10:57
จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. รับจำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 กิตติคุณ ติณวิจิตร เวลา 2018-07-14 10:30:13
จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับจำนวน 7 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 กิตติคุณ ติณวิจิตร เวลา 2018-07-14 10:30:23
จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับจำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 กิตติคุณ ติณวิจิตร เวลา 2018-07-14 10:30:34
จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. รับจำนวน 7 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ประชาสัมพันธ์กลาง ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. รับจำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ดวงกมล สุวิชชากุล เวลา 2018-07-02 10:13:50
2 อรัญญา ปูรณัน เวลา 2018-07-05 19:06:34
3 ภรัณยู พึ่งกันไทย เวลา 2018-07-18 20:33:23
ประชาสัมพันธ์กลาง ผลัดที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับจำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ลักขณา รักธรรม เวลา 2018-07-03 15:11:28
2 พิกุลฉัตร โรจน์จิตติรัตน์ เวลา 2018-07-04 21:50:07
3 นุชรี โรจน์จิตติรัตน์ เวลา 2018-07-04 22:24:00
ประชาสัมพันธ์กลาง ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รับจำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 สมลักษณ์ สัจจะรัตนะโชติ เวลา 2018-07-04 06:25:24
2 ประณมพร โภชนสมบูรณ์ เวลา 2018-07-04 06:27:05
3 ปราโมทย์ ติรไพรวงศ์ เวลา 2018-07-11 22:10:39
ประชาสัมพันธ์กลาง ผลัดที่ ๔ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับจำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 กานพลู บุรินทรรัตน์ เวลา 2018-07-22 09:32:17
2 สุนีย์ บุรินทรรัตน์ เวลา 2018-07-22 09:35:02
3 อุมาพร จึงตราภรณ์ เวลา 2018-07-22 09:36:39
ประชาสัมพันธ์การจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. รับจำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ณภสศร ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ เวลา 2018-07-05 11:38:13
2 จิตต์มณี พ่อค้า เวลา 2018-07-07 13:31:48
ประชาสัมพันธ์การจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ผลัดที่ ๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับจำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ชนะพงศ์ ลิ้มเสรี เวลา 2018-07-22 15:54:56
2 หรรษา ชวนชัยสิทธิ์ เวลา 2018-07-22 21:27:46
ประชาสัมพันธ์การจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. รับจำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 รัชนี โชคพันทวี เวลา 2018-07-11 22:14:51
2 จิรัฏฐ์ ติรไพรวงศ์ เวลา 2018-07-11 22:21:59
ประชาสัมพันธ์การจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ผลัดที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับจำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ฐิติชญา ยศสินศักดิ์ เวลา 2018-07-05 18:31:46
2 ภัทร กอมณี เวลา 2018-07-15 23:20:29
ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับจำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. รับจำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับจำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. รับจำนวน 8 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ฐิติชญา ยศสินศักดิ์ เวลา 2018-07-05 18:28:29
2 คชาภรณ์ คงวิโรจน์ เวลา 2018-07-09 11:02:08
3 น.ส ณัฐฐิยา เอี่ยมยิ้ม เวลา 2018-07-09 11:05:01
4 วัชราภรณ์ ยี่ขิง เวลา 2018-07-09 11:06:27
5 ดวงตา แก้วอินทร์ เวลา 2018-07-09 11:08:04
6 วศินี บรรจโรจน์ เวลา 2018-07-09 11:09:28
7 ไพฑูรย์ จันทร์พรหม เวลา 2018-07-09 11:12:59
8 ญาดา สุทธิประภา เวลา 2018-07-09 11:14:39
ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.. รับจำนวน 8 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ไพริน สลับแก้ว เวลา 2018-07-09 11:21:15
2 ชนกานณ์ วิเศษโส เวลา 2018-07-09 11:31:34
3 วชิญา ศิวะสุข เวลา 2018-07-13 08:24:44
4 ธนพร คงอนันต์ทรัพย์ เวลา 2018-07-13 08:27:11
5 ศิรภัสสร ดิษฐเกษม เวลา 2018-07-13 08:35:26
6 วรรณฑาทิพย์ เกิดเกษม เวลา 2018-07-13 08:37:16
7 สมใจ พงษ์ลำเจียกงาม เวลา 2018-07-22 09:27:43
8 โรจน์ทวี อธิศรีชยานนท์ เวลา 2018-07-27 12:44:42
ประสานงาน และจัดระเบียบโรงทาน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รับจำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ภิตินันท์ นราธรทวีวัฒน์ เวลา 2018-07-02 08:39:30
2 อโนชา ฉลาดปรุ เวลา 2018-07-03 21:48:25
3 เกศรินทร์ สมัครการ เวลา 2018-07-06 23:20:05
วันเข้าพรรษา (๒๘ ก.ค. ๖๑)
งานจัดภัตตาหาร/ อาหารในโรงครัว ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 30 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ณภสศร ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ เวลา 2018-07-05 11:42:18
2 ราชาวดี ตันลิ้มสูน เวลา 2018-07-05 13:37:48
3 วันชัย จันทร์วิทยานุชิต เวลา 2018-07-05 16:12:32
4 วรรณา มณีรัตนะพร เวลา 2018-07-05 17:08:27
5 ชัยนรินทร์ เทวาฤทธิ์สมบูรณ์ เวลา 2018-07-05 17:13:02
6 ศรียาภา ศรีจำลอง เวลา 2018-07-05 17:24:11
7 มาลินี อนุวัตเมธี เวลา 2018-07-05 20:55:28
8 สมศรี แก้วสีดา เวลา 2018-07-05 21:00:37
9 เรณู เจริญยิ่ง เวลา 2018-07-05 21:04:55
10 กรวิภา เขมรัตน์ เวลา 2018-07-05 21:07:24
11 ศันศนีย์ ผลดีเอี่ยม เวลา 2018-07-05 21:11:58
12 ลักษมี อนุวัตเมธี เวลา 2018-07-05 21:17:08
13 สมฤดี กีรตวนิชเสถียร เวลา 2018-07-05 21:18:48
14 วโรทัย ศรีวะรมย์ เวลา 2018-07-05 21:23:34
15 กุลปาลี กัลยักชอร เวลา 2018-07-05 21:28:59
16 ชุลี เขมรัตน์ เวลา 2018-07-05 21:33:00
17 อังคณา ชาน เวลา 2018-07-05 21:35:53
18 เพชรา สุวรรณกล่อม เวลา 2018-07-05 21:55:46
19 บุญฤทธิ์ ศรีวะรมย์ เวลา 2018-07-05 22:00:19
20 ปรีดาภรณ์ ฟักอุดม เวลา 2018-07-06 19:41:49
21 พรทิพย์ จตุรงคสัมฤทธิ์ เวลา 2018-07-09 11:19:03
22 มณี เย็นวัฒนา เวลา 2018-07-12 12:58:40
งานจัดภัตตาหาร/ อาหารในโรงครัว ผลัดที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 30 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ราชาวดี ตันลิ้มสูน เวลา 2018-07-05 13:39:48
2 วันชัย จันทร์วิทยานุชิต เวลา 2018-07-05 16:13:24
3 วรรณา มณีรัตนะพร เวลา 2018-07-05 17:09:12
4 ชัยนรินทร์ เทวาฤทธิ์สมบูรณ์ เวลา 2018-07-05 17:13:19
5 ฐิติชญา ยศสินศักดิ์ เวลา 2018-07-05 18:32:42
6 ศรียาภา ศรีจำลอง เวลา 2018-07-05 20:52:07
7 มาลินี อนุวัตเมธี เวลา 2018-07-05 20:55:49
8 สมศรี แก้วสีดา เวลา 2018-07-05 21:00:56
9 เรณู เจริญยิ่ง เวลา 2018-07-05 21:05:15
10 กรวิภา เขมรัตน์ เวลา 2018-07-05 21:07:41
11 ศันศนีย์ ผลดีเอี่ยม เวลา 2018-07-05 21:12:32
12 ลักษมี อนุวัตเมธี เวลา 2018-07-05 21:17:22
13 สมฤดี กีรตวนิชเสถียร เวลา 2018-07-05 21:19:07
14 วโรทัย ศรีวะรมย์ เวลา 2018-07-05 21:23:52
15 กุลปาลี กัลยักชอร เวลา 2018-07-05 21:29:21
16 ชุลี เขมรัตน์ เวลา 2018-07-05 21:33:17
17 อังคณา ชาน เวลา 2018-07-05 21:36:07
18 เพชรา สุวรรณกล่อม เวลา 2018-07-05 21:56:02
19 บุญฤทธิ์ ศรีวะรมย์ เวลา 2018-07-05 22:00:36
20 ปรีดาภรณ์ ฟักอุดม เวลา 2018-07-06 19:42:00
21 พรทิพย์ จตุรงคสัมฤทธิ์ เวลา 2018-07-09 11:19:15
22 มณี เย็นวัฒนา เวลา 2018-07-12 12:59:22
23 พิมพ์พิสุทธิ์ ศักดิ์สมบูรณ์ เวลา 2018-07-19 10:16:06
จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 7 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ธนากร อ่อนลมูล เวลา 2018-07-05 15:50:21
2 เฉลิมชัย ชาครวิโรจน์ เวลา 2018-07-05 21:31:50
3 รัฐภพ พงศ์ชัยประมีป เวลา 2018-07-14 21:39:18
จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 กิตติคุณ ติณวิจิตร เวลา 2018-07-14 10:30:50
2 รัฐภพ พงศ์ชัยประมีป เวลา 2018-07-14 21:41:31
จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 7 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 กิตติคุณ ติณวิจิตร เวลา 2018-07-14 10:31:03
2 กวิน น้าวัฒนไพบูลย์ เวลา 2018-07-14 11:41:19
3 รัฐภพ พงศ์ชัยประมีป เวลา 2018-07-14 21:42:20
ประชาสัมพันธ์กลาง ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ประชาสัมพันธ์กลาง ผลัดที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 ภานุพงศ์ จีระธรรมเสถียร เวลา 2018-07-05 10:29:22
ประชาสัมพันธ์การจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 พรประภา เคนแสนโคตร เวลา 2018-07-15 06:46:27
ประชาสัมพันธ์การจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ผลัดที่ ๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 พรประภา เคนแสนโคตร เวลา 2018-07-15 07:09:49
ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 8 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 8 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา) รับจำนวน 8 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน