รับสมัครอัตถจารี (จิตอาสา) ช่วยงานวันมาฆบูชา ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ กรุณาเลือกประเภทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ท่านประสงค์จะช่วยงาน ดังนี้
๑. ฝ่ายจัดการจราจร
หน้าที่ : ช่วยบริหาร และประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถ ประสานงานและแนะนำลานจอดรถที่ยังว่าง รายงานและแก้ไชปัญหาการจราจรที่ติดขัด (ถ้ามี) ประสานงานกับเจ้าของรถ และผู้ติดตามในการขนของลงจากรถ และรอรถรางมารับเข้าวัด หรือแนะนำทางเดินเข้าวัดที่ปลอดภัย

ลงทะเบียน
๒. ฝ่ายชวนลดมลพิษ
หน้าที่ : เป็นผู้แนะนำประเภทขยะที่ต้องการให้แยก ประโยชน์ของการแยกขยะให้ถูกต้อง เพื่อการสร้างจิตสำนึกให้คนมาใส่ใจในการลดปริมาณขยะ

ลงทะเบียน
๓. ฝ่ายดูแลรอบอุโบสถ
หน้าที่ : เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ แนะนำจุดวางรองเท้าที่เหมาะสม รวมถึงการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ที่บริเวณรอบโบสถ์ (สถานที่ที่จะใช้เวียนเทียน)

ลงทะเบียน
๔. ฝ่ายจัดภัตตาหาร
หน้าที่ : ช่วยบริหารจัดการ และนำอาหารที่มาถวายพระใส่ภาชนะ และแยกจัดวางให้เหมาะสมก่อนที่พระสงฆ์จะตักภัตตาหารใส่ในบาตรในการฉันเช้า และฉันเพล รวมถึงการดูแลแถวของคนที่มาตักอาหารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เพื่อให้ได้ทานอาหารกันอย่างทั่งถึง

ลงทะเบียน
๕. ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร
หน้าที่ : ทำหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์กลาง ให้คำแนะนำในเรื่องกำหนดการ สถานที่ กิจกรรมต่างๆ ของวัด การรณรงค์แยกขยะ การนำขวดน้ำมาใช้เอง ระเบียบการล้างจาน ระเบียบการวางรองเท้า ขั้นตอนและลำดับการถวายภัตตาหาร

ลงทะเบียน
๖. ฝ่ายกิจบำเพ็ญทาน
หน้าที่ : ทำงานในภาคบ่าย เพื่อลงทะเบียนผู้นำอาหารมาออกโรงทาน ประสานกับโรงครัว เพื่อขอภาชนะ และอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ จัดระเบียบคิวการรับอาหาร และควบคุมระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกโรงทาน

ลงทะเบียน