คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.