คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.