คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.