คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.