คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถ ผลัดที่ ๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.