คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม งานจัดภัตตาหาร/ อาหารในโรงครัว ผลัดที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.