คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา)