คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา)