คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา)