คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา)