คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ผลัดที่ ๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา)