คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม งานจัดภัตตาหาร/ อาหารในโรงครัว ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา)