คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กลาง ผลัดที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา)