คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กลาง ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. (วันเข้าพรรษา)