รายชื่อผู้ขอรับหนังสือ (ส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตร) ครั้งที่ 46 เริ่มลงทะเบียนวันที่ 2022-06-14
ลำดับ ผู้ส่ง ผู้รับ จำนวนหนังสือที่ขอรับ วันที่ขอรับ วันที่จัดส่ง
1 พระมหาพรประสงค์ ปริญญาวรเมธี คุณอภรวรรษ อินปา 3 เล่ม 2022-06-14 07:02:39 อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 พระมหาพรประสงค์ ปริญญาวรเมธี คุณวิลัย คะมี 3 เล่ม 2022-06-14 07:04:57 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 พระมหาพรประสงค์ ปริญญาวรเมธี คุณวาสนา โสภารุณ 3 เล่ม 2022-06-14 07:06:56 อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 ศุภเกียรติ วัฒนศีล ศุภาภรณ์ วัฒนศีล 2 เล่ม 2022-06-14 09:31:29 อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 สุทธดา เหมวัฒนาภักดี พระวริทธิโก ภิกขุ(หลวงอิท) 2 เล่ม 2022-06-14 10:28:58 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 อุดร เขียวอ่อน กีรติญา ทิมเมือง 1 เล่ม 2022-06-14 10:28:59 อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 สุทธดา เหมวัฒนาภักดี คุณประพันธ์ ราชสาลี 3 เล่ม 2022-06-14 10:31:28 อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 สุทธดา เหมวัฒนาภักดี คุณศิริพรรณ กาญจนศร 2 เล่ม 2022-06-14 10:33:45 อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 เกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ พ.ต.อ. สันติ ประภาพักตร์ 3 เล่ม 2022-06-14 11:08:04 อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 พระมหาไผ่เทพ ชูประดิษฐ์ คุณผ่องศรี จันทนะโสติ 3 เล่ม 2022-06-14 11:57:15 อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 วรพชร จันทร์ขันตี ท่านอาจารย์ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 3 เล่ม 2022-06-14 12:09:26 อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 จิรวัฒน์ สุขสโมสร คุณประจวบ พรหมายน 3 เล่ม 2022-06-14 12:23:23 อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 วรพชร จันทร์ขันตี ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ 3 เล่ม 2022-06-14 12:57:41 อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 ชัชชัย พฤกษ์พรรณชัย คุณครูแพง&คุณเจนนี่ 2 เล่ม 2022-06-14 14:58:38 อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 ชัชชัย พฤกษ์พรรณชัย ภูวนัย บูรณโกศล 3 เล่ม 2022-06-14 15:02:27 อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 ธีรรัตน์ โคตรพันธ์ พระครูธรรมิศราภรณ์ (พระอาจารย์ชาติชาย) 3 เล่ม 2022-06-14 15:08:46 อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 ธีรรัตน์ โคตรพันธ์ พระครูทีปสมณวัตร 3 เล่ม 2022-06-14 15:14:09 อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 ธีรรัตน์ โคตรพันธ์ พระครูอินทวัชรคุณ (พระอาจารย์เพชร อินฺทวีโร) 3 เล่ม 2022-06-14 15:17:57 อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 พระมหาชาญชิต ติสิรยานุสรณ์ พระอธิการชัยยนต์ สิริปุญฺโญ 3 เล่ม 2022-06-14 17:13:20 อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 วิถี ไชยหานาม ชาตรี จงทวีเกียรติ 3 เล่ม 2022-06-14 19:28:08 อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 วรพชร จันทร์ขันตี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์ 3 เล่ม 2022-06-14 21:08:40 อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 พระปลัด สิทธิเดช สีลเตโช นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร 3 เล่ม 2022-06-14 22:03:27 อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 พระปลัด สิทธิเดช สีลเตโช นางพักตร์วิไล ชำปฏิ 3 เล่ม 2022-06-14 22:09:39 อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 พระปลัด สิทธิเดช สีลเตโช นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิล 3 เล่ม 2022-06-14 22:11:14 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 นายมานิตย์ ปริพล นายศิริพงษ์ อินตา 3 เล่ม 2022-06-15 10:09:44 อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 พระสุธรรม ศรีช่วย พระครูสิริคณาพิทักษ์ 2 เล่ม 2022-06-15 18:14:17 อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 พระสุธรรม ศรีช่วย พระเจริญ พงศ์เสนา 3 เล่ม 2022-06-15 18:17:19 อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 พระสุธรรม ศรีช่วย พระทรงพิเชษฐ์ อภิปัญโญ 3 เล่ม 2022-06-15 18:20:55 อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 กาญจนา แซ่โง้ว พระปลัด สิทธิเดช สีลเตโช 3 เล่ม 2022-06-15 18:41:49 อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 วินิตรา ชูบรรเจิด สุพิณ-ชูชาติ พรดำเนินพงศ์ 3 เล่ม 2022-06-16 04:27:22 อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 สุริศักดิ์ หุณฑสาร นายสุรพงษ์ หุณฑสาร 3 เล่ม 2022-06-16 08:43:30 อยู่ระหว่างดำเนินการ
32 สุริศักดิ์ หุณฑสาร นางสมพร เปรมลาภ 3 เล่ม 2022-06-16 08:46:14 อยู่ระหว่างดำเนินการ
33 รวิภา อินทกูล ทิศรวีเศรษฐ นารายาเวทช์ 2 เล่ม 2022-06-17 16:11:19 อยู่ระหว่างดำเนินการ
34 นงค์รัก ไทธานี อาจารย์วรารัตน์ ภูเฉลิม 3 เล่ม 2022-06-18 13:14:23 อยู่ระหว่างดำเนินการ
35 นงค์รัก ไทธานี คุณครูประทุมทิพย์ การสร้าง 3 เล่ม 2022-06-18 13:17:07 อยู่ระหว่างดำเนินการ
36 สุขวิทย์ บุโฮม นายวัชระ เหลาผา 3 เล่ม 2022-06-18 20:50:09 อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 นันทนา พิภพลาภอนันต์ มุกดา พิภพลาภอนันต์ 3 เล่ม 2022-06-25 13:59:56 อยู่ระหว่างดำเนินการ
38 สันติพงศ์ บุลยเลิศ นายกูลกิตติ ศรคำ 2 เล่ม 2022-06-26 21:24:29 อยู่ระหว่างดำเนินการ
39 สันติพงศ์ บุลยเลิศ นายสุกฤษฏิ์ ปัญญา 2 เล่ม 2022-06-26 21:27:39 อยู่ระหว่างดำเนินการ