รายชื่อผู้ขอรับหนังสือ (ส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตร) ครั้งที่ 35 เริ่มลงทะเบียนวันที่ 2021-07-24
ลำดับ ผู้ส่ง ผู้รับ จำนวนหนังสือที่ขอรับ วันที่ขอรับ วันที่จัดส่ง
1 ชัชชัย พฤกษ์พรรณชัย พระมหาณัฐพล (มหาโก๋) 3 เล่ม 2021-07-24 22:43:30 อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 อัษฎาวุธ วันเพ็ญ พระอธิการอดิศักดิ์ อกฺกปุญฺโญ 3 เล่ม 2021-07-24 22:47:56 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 พระกรณ์ธรรม บัวเขียว พระครูกาญจนโสภณ (ทองคำ มหาปุญโญ) 3 เล่ม 2021-07-24 22:50:15 อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 นิสากร เวียงกมล หนูวิเชียร​ เวียงกมล 3 เล่ม 2021-07-24 22:50:28 อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 ชัชชัย พฤกษ์พรรณชัย คุณเจนนี่ 3 เล่ม 2021-07-24 22:50:35 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ นางสมเพียร เข็มสุวรรณ 3 เล่ม 2021-07-24 22:55:59 อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 พระกรณ์ธรรม บัวเขียว พระอาจารย์คำกอง เมตตาสโย 3 เล่ม 2021-07-24 22:58:09 อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 ณรินทร์ ตันติศิรินทร์ คุณ สิริมนต์ ตันติศิรินทร์ 3 เล่ม 2021-07-24 23:00:26 อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 ปัญจนาฏ อโนดาต ธนารักษ์ อโนดาต 2 เล่ม 2021-07-24 23:03:39 อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 พระกรณ์ธรรม บัวเขียว พระปริญญา โตแย้ม 3 เล่ม 2021-07-24 23:06:32 อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 ธนพงษ์ ธรรมจง พณิชา ธรรมจง 3 เล่ม 2021-07-24 23:06:50 อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 ณิชลีย์ พัฒนโชติสมิทธ์ คุณณิชลีย์ พัฒนโชติสมิทธ์ 3 เล่ม 2021-07-24 23:17:39 อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 อภิเดช อุปแปง ภูเชษฐ์ เทียนทอง 3 เล่ม 2021-07-24 23:19:01 อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 เพลินพิศ นิตรมร พี่ขิง 1 เล่ม 2021-07-24 23:19:30 อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 อมรรัตน์ แซ่ลี้ สุชาดา แซ่ลี้ 2 เล่ม 2021-07-24 23:21:58 อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 ฑิมพิกา ญาธิป ธีระพงค์ ทองมั่นคง 3 เล่ม 2021-07-24 23:24:06 อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 เพลินพิศ นิตรมร นายสมเกียรติ นิตรมร 3 เล่ม 2021-07-24 23:32:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 ฑิมพิกา ญาธิป พาวิณี ล้อจรัสศรีกุล 3 เล่ม 2021-07-24 23:32:50 อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 ณัฐชนา พลายด้วง คุณวุฒิชัย พลายด้วง 2 เล่ม 2021-07-24 23:32:51 อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 ฑิมพิกา ญาธิป ศวิตา อติจรรยานุรักษ์ 3 เล่ม 2021-07-24 23:38:58 อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 วีระยุทธ ฟ้าเกียรติ นายสมพร ฟ้าเกียรติ 3 เล่ม 2021-07-24 23:47:55 อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 สุริศักดิ์ หุณฑสาร นายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศบาลตำบลวังกะพี้ 3 เล่ม 2021-07-24 23:49:32 อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 สุริศักดิ์ หุณฑสาร นางสมพร เปรมลาภ 3 เล่ม 2021-07-24 23:52:01 อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 พระมหาพรประสงค์ ปริญญาวรเมธี คุณอภรวรรษ อินปา 3 เล่ม 2021-07-25 00:05:29 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 พระมหาพรประสงค์ ปริญญาวรเมธี คุณวิลัย คะมี 3 เล่ม 2021-07-25 00:09:13 อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 พระมหาพรประสงค์ ปริญญาวรเมธี คุณวาสนา โสภารุน 3 เล่ม 2021-07-25 00:11:28 อยู่ระหว่างดำเนินการ