รายชื่อผู้ขอรับหนังสือ (ส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตร) ครั้งที่ 58 เริ่มลงทะเบียนวันที่ 2023-06-03
ลำดับ ผู้ส่ง ผู้รับ จำนวนหนังสือที่ขอรับ วันที่ขอรับ วันที่จัดส่ง
1 สุริศักดิ์ หุณฑสาร นางสมพร เปรมลาภ 3 เล่ม 2023-06-03 11:09:22 อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 พิพรรธ แสงทอง พระสุเทพ 3 เล่ม 2023-06-03 11:26:07 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 พระมหาพรประสงค์ ปริญญาวรเมธี คุณอภรวรรษ อินปา 3 เล่ม 2023-06-03 11:30:53 อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 พระมหาพรประสงค์ ปริญญาวรเมธี คุณวาสนา โสภารุณ 3 เล่ม 2023-06-03 11:32:38 อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 พระมหาพรประสงค์ ปริญญาวรเมธี คุณวิลัย คะมี 3 เล่ม 2023-06-03 11:34:22 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 บุญศรี มุดลาด นายบุญศรี มุดลาด 3 เล่ม 2023-06-03 11:37:04 อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 อัครพล ทองธราดล อัครพล 3 เล่ม 2023-06-03 14:14:34 อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 สมคเณ ทองธราดล สมคเณ 3 เล่ม 2023-06-03 14:18:08 อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 ณัฐภัทร ตั้งพานิชย์ ตรีชะดา ตั้งพานิชย์ 2 เล่ม 2023-06-03 17:45:42 อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 บุญชัย ปัญจรัตนากร คุณวรรณา อัศวนพคุณ 3 เล่ม 2023-06-03 21:21:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 บุญชัย ปัญจรัตนากร คุณยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์ 3 เล่ม 2023-06-03 21:23:58 อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 บุญชัย ปัญจรัตนากร คุณพาวิชช์ รัตนโกมล 3 เล่ม 2023-06-03 21:28:10 อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 สมาภัทร แย้มศิริ ภัทรียา แย้มศิริ 3 เล่ม 2023-06-03 21:40:45 อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 พระมหาอดุลเดช ฐิตวินโย พระมหาสมฤทัย กิตฺติปาโล 3 เล่ม 2023-06-04 12:16:46 อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 พระมหาอดุลเดช ฐิตวินโย นางอรทัย พิมเสน 3 เล่ม 2023-06-04 12:18:24 อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 พระมหาอดุลเดช ฐิตวินโย คุณแม่นิด ขุมเหล็ก 3 เล่ม 2023-06-04 12:20:16 อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 จรูญ สาสน์วินิจฉัย สมพร เต่าสุวรรณ 2 เล่ม 2023-06-04 14:39:03 อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 วรพชร จันทร์ขันตี ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ 3 เล่ม 2023-06-05 13:57:54 อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 วรพชร จันทร์ขันตี ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 3 เล่ม 2023-06-05 14:01:07 อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 วรพชร จันทร์ขันตี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 3 เล่ม 2023-06-05 14:03:07 อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 สุขวิทย์ บุโฮม นางสาวอังคณา กวิวังสานนท์ 3 เล่ม 2023-06-05 16:24:27 อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 มลตรี เมืองโคตร นางกรี เมืองโคตร 3 เล่ม 2023-06-06 01:29:54 อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 มลตรี เมืองโคตร นางสาวอรวรรณ วงพิมล 3 เล่ม 2023-06-06 01:34:19 อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 มลตรี เมืองโคตร พระมหาจิรายุทธ จิรกุสโล 3 เล่ม 2023-06-06 01:45:28 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 สันติพงศ์ บุลยเลิศ นายสุกฤษฏิ์ ปัญญา 3 เล่ม 2023-06-06 06:47:56 อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 สันติพงศ์ บุลยเลิศ นายกุลกิตติ ศรคำ 3 เล่ม 2023-06-06 06:54:33 อยู่ระหว่างดำเนินการ