บรรพชา อุปสมบท
".... การที่จะบรรลุผลของการบวช ก็ต้องมีการ "เรียน" คือศึกษาฝึกหัดพัฒนาชีวิตของเรา ทั้งกาย วาจา ใจ และปัญญา ให้ดี ให้ประณีต ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป จนกว่าจะละบาปอกุศลได้หมด และเจริญกุศลให้เต็มที่ หลุดพ้นจากกิเลสและปวงทุกข์ มีชีวิตจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นอิสระ สงบสุขอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า "บวชเรียน" หมายความว่า บวชเพื่อเรียน หรือว่าการบวชก็คือชีวิตแห่งการเรียน ...."

จากหนังสือ สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ
เมื่อเริ่มสนใจจะ "บวชเรียน"
กุลบุตรผู้มีศรัทธาประสงค์ะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อบวชเรียนในหลักสูตรพระนวกะ 
ต้องมีระยะเวลาในการบรรพชาอุปสมบท ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน (ในช่วงพรรษา) เป็นอย่างน้อย
เพราะวัดญาณเวศกวัน มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง
โดยจะมีการถวายความรู้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน (ในช่วงพรรษา)
มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการบรรพชา-อุปสมบท ตามประเพณีนิยมเท่านั้น 
 
 
กำหนดการ "บวชเรียน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗/๒๕๖๘
รุ่นที่ ๑/๖๗  ช่วงวันมาฆบูชา (๑ เดือน : ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗)  (ปิดรับสมัคร)
รุ่นที่ ๒/๖๗  ช่วงวันวิสาขบูชา (๑ เดือน : ๑๙ พฤษภาคม - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗)  (ปิดรับสมัคร)
รุ่นที่ ๓/๖๗  ช่วงเข้าพรรษา (๓ เดือนในพรรษา : ๑๔ กรกฎาคม - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗) (รับเพิ่มเติม)
รุ่นที่ ๔/๖๗  ช่วงปีใหม่ (๑ เดือน : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘)
รุ่นที่ ๑/๖๘  ช่วงวันมาฆบูชา (๑ เดือน : ๙ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @watonline