ท่านกำลังจะสมัครกิจกรรม เย็บ ปัก ถัก ร้อย ภาวนา (ต่อเนื่อง) (ครั้งที่ ๘)