รายงานสรุปงาน ระบบการแจกหนังสือพิเศษ
ภาพรวม
แจกหนังสือพุทธธรรมแล้ว 4238 เล่ม
แจกหนังสือกาลานุกรมแล้ว 3155 เล่ม
สถิติงานแจกหนังสือพิเศษ ปี 2561
ลำดับ เดือน ปี หนังสือพุทธธรรม (รายการ) หนังสือกาลานุกรม (รายการ)
1 มกราคม 2566 18 2
2 กุมภาพันธ์ 2566 13 6
3 มีนาคม 2566 14 13
4 เมษายน 2566 13 1
5 พฤษภาคม 2566 17 2
รวมปีปัจจุบัน
75 24