แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน

ท่านกำลังจะสมัคร ฟังธรรมร่ำชา สนทนาด้วยรักยามบ่าย online
- ช่องกรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * (ดอกจัน) เป็นช่องที่บังคับให้กรอกข้อมูล ห้ามเว้นว่าง มิเช่นนั้นระบบจะไม่บันทึกข้อมูล ส่วนช่องที่ไม่มีสัญลักษณ์ * จะให้ข้อมูลหรือไม่ก็ได้
- ขอให้ระวังการสะกดผิด โดยเฉพาะ ชื่อ / นามสกุล เพราะชื่อและนามสกุล จะถูกใช้สำหรับการลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไป
ข้อมูลส่วนตัว
*ชื่อ

*ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว น.ส. เป็นต้น

*นามสกุล

ชื่อเล่น

*เพศ ชาย หญิง

เบอร์ที่ติดต่อได้สะดวก
ตัวอย่าง 0 2134 5566 (เบอร์บ้าน) หรือ 08 6952 3124 (เบอร์มือถือ)

E-Mail * เพื่อประโยชน์ของท่านเองกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

*หมายเลขบัตรประชาชน

*ช่วงอายุ
*วัน/เดือน/ปี เกืด

ระดับการศึกษาสูงสุดหรือ
กำลังศึกษาอยู่
ประถมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาโท
มัธยมศึกษา
ปริญญาโท
อื่นๆ

*อาชีพ

ชื่อบริษัท/องค์กร
ข้อมูลที่อยู่อาศัย
*จังหวัด

*อำเภอ / เขต
* หากเลือกอำเภอไม่ได้กรุณาเลือกจังหวัดซ้ำอีกครั้งโดยไปที่จังหวัดอื่นก่อนหนึ่งครั้งแล้วกลับมาที่จังหวัดเดิมอีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
*ท่านทราบข่าวกิจกรรมนี้จาก E-Mail
Facebook, Twitter
หนังสือพิมพ์
อื่นๆ โปรดระบุ
www.watnyanaves.net/
วิทยุ / โทรทัศน์
นิตยสาร / วารสาร

สนใจรับข่าวสาร ทาง อีเมล สนใจ ไม่สนใจ
Email

สนใจเป็นจิตอาสา (อัตถจารี) สนใจ      ไม่สนใจ
ทักษะความสามารถที่ท่านถนัด หากสนใจกรุณาให้ข้อมูล