ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1 หลัง จาก ตาย อ่าน-วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
09:30 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

2 ธรรมศึกษาชั้นตรี (ระดับอุดมศึกษา) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

จำนวนกิจกรรมที่จัดไปแล้ว : 97 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของวัดญาณเวศกวัน : 4104 ครั้ง