ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. อัตถจริยา : กิจกรรม "ตามรอย..พุทธธรรม" พ.ศ. ๒๕๖๔ (เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง)
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 19:00 น. ถึง 21:00 น.


2. ตามรอย..อภิธัมมัตถสังคหะ ตามแนวพุทธธรรม สำหรับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.