รายงานสรุปงาน แจกหนังสือภายในวัด
วันที่ :
ถึงวันที่ :
ภาพรวม (ดูแยกตามเดือน คลิกที่นี่)
รับที่หอสมุดผ่านระบบทัชสกรีน 44410 เล่ม จากหนังสือ 221 ปก
ภายในวัด 79332 เล่ม จาก 219 ปก
พระอาคันตุกะ หรือโยมพิเศษใกล้ชิดวัด 43779 เล่ม จาก 198 ปก
องค์กร 168255 เล่ม จาก 210 ปก
กิจนิมนต์ 8947 เล่ม จาก 137 ปก
รับที่หอสมุดผ่านระบบทัชสกรีน
(ไปยังระบบจริง คลิกที่นี่)
จำนวนหนังสือที่แจกไปแล้ว 44410 เล่ม จากหนังสือ 221 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 20902 ท่าน
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือทั้งหมด คลิกที่นี่)
รายชื่อหนังสือ (มากไปน้อย) 1. พุทธธรรม ฉบับเดิม จำนวน 1487 เล่ม
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่)
2. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ จำนวน 1448 เล่ม
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่)
3. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม จำนวน 1145 เล่ม
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่)
4. สมาธิแบบพุทธ จำนวน 912 เล่ม
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่)
5. จาริกบุญ-จารึกธรรม จำนวน 820 เล่ม
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่)

(ดูข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่)
ภายในวัด
จำนวนหนังสือที่ขอรับ 79332 เล่ม จาก 219 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 1849 ท่าน
5 รายชื่อหนังสือ (มากไปน้อย) 1. ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น จำนวน 5581 เล่ม
2. มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน จำนวน 3199 เล่ม
3. คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า จำนวน 2876 เล่ม
4. ถ้าการศึกษาดี คนต้องมีชีวิตดี ที่งอกงามสร้างสรรค์ จำนวน 2798 เล่ม
5. สวดมนต์ ต้องไม่โค่นสาธยาย จำนวน 2743 เล่ม
พระอาคันตุกะ หรือโยมพิเศษใกล้ชิดวัด
จำนวนหนังสือที่ขอรับ 43779 เล่ม จาก 198 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 870 ท่าน
5 รายชื่อหนังสือ (มากไปน้อย) 1. ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น จำนวน 2380 เล่ม
2. สมาธิแบบพุทธ จำนวน 1996 เล่ม
3. ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริง จำนวน 1863 เล่ม
4. ธรรมของพระราชา จำนวน 1854 เล่ม
5. มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน จำนวน 1847 เล่ม
องค์กร
จำนวนหนังสือที่ขอรับ 168255 เล่ม จาก 210 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 892 องค์กร
5 รายชื่อหนังสือ (มากไปน้อย) 1. ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริง จำนวน 10116 เล่ม
2. ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี จำนวน 8089 เล่ม
3. ก้าวไปในบุญ จำนวน 5538 เล่ม
4. สวดมนต์ ต้องไม่โค่นสาธยาย จำนวน 5368 เล่ม
5. เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต จำนวน 5081 เล่ม
กิจนิมนต์
จำนวนหนังสือที่ขอรับ 8947 เล่ม จาก 137 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 418 กิจ
5 รายชื่อหนังสือ (มากไปน้อย) 1. มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน จำนวน 804 เล่ม
2. ก้าวไปในบุญ จำนวน 681 เล่ม
3. คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า จำนวน 567 เล่ม
4. ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้รมณีย์ จำนวน 549 เล่ม
5. ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี จำนวน 365 เล่ม