รายงานสรุปงาน แจกหนังสือภายในวัด
วันที่ :
ถึงวันที่ :
ภาพรวม (ดูแยกตามเดือน คลิกที่นี่)
รับที่หอสมุดผ่านระบบทัชสกรีน 42143 เล่ม จากหนังสือ 216 ปก
ภายในวัด 75147 เล่ม จาก 213 ปก
พระอาคันตุกะ หรือโยมพิเศษใกล้ชิดวัด 43395 เล่ม จาก 192 ปก
องค์กร 155102 เล่ม จาก 201 ปก
กิจนิมนต์ 8947 เล่ม จาก 137 ปก
รับที่หอสมุดผ่านระบบทัชสกรีน
(ไปยังระบบจริง คลิกที่นี่)
จำนวนหนังสือที่แจกไปแล้ว 42143 เล่ม จากหนังสือ 216 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 19864 ท่าน
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือทั้งหมด คลิกที่นี่)
รายชื่อหนังสือ (มากไปน้อย) 1. พุทธธรรม ฉบับเดิม จำนวน 1477 เล่ม
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่)
2. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ จำนวน 1375 เล่ม
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่)
3. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม จำนวน 1072 เล่ม
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่)
4. สมาธิแบบพุทธ จำนวน 892 เล่ม
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่)
5. จาริกบุญ-จารึกธรรม จำนวน 820 เล่ม
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่)

(ดูข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่)
ภายในวัด
จำนวนหนังสือที่ขอรับ 75147 เล่ม จาก 213 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 1744 ท่าน
5 รายชื่อหนังสือ (มากไปน้อย) 1. ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น จำนวน 5546 เล่ม
2. มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน จำนวน 3195 เล่ม
3. คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า จำนวน 2876 เล่ม
4. ถ้าการศึกษาดี คนต้องมีชีวิตดี ที่งอกงามสร้างสรรค์ จำนวน 2797 เล่ม
5. สวดมนต์ ต้องไม่โค่นสาธยาย จำนวน 2741 เล่ม
พระอาคันตุกะ หรือโยมพิเศษใกล้ชิดวัด
จำนวนหนังสือที่ขอรับ 43395 เล่ม จาก 192 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 820 ท่าน
5 รายชื่อหนังสือ (มากไปน้อย) 1. ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น จำนวน 2378 เล่ม
2. สมาธิแบบพุทธ จำนวน 1996 เล่ม
3. ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริง จำนวน 1863 เล่ม
4. ธรรมของพระราชา จำนวน 1854 เล่ม
5. มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน จำนวน 1847 เล่ม
องค์กร
จำนวนหนังสือที่ขอรับ 155102 เล่ม จาก 201 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 818 องค์กร
5 รายชื่อหนังสือ (มากไปน้อย) 1. ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริง จำนวน 10108 เล่ม
2. ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี จำนวน 8085 เล่ม
3. สวดมนต์ ต้องไม่โค่นสาธยาย จำนวน 5311 เล่ม
4. ก้าวไปในบุญ จำนวน 5095 เล่ม
5. เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต จำนวน 5017 เล่ม
กิจนิมนต์
จำนวนหนังสือที่ขอรับ 8947 เล่ม จาก 137 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 418 กิจ
5 รายชื่อหนังสือ (มากไปน้อย) 1. มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน จำนวน 804 เล่ม
2. ก้าวไปในบุญ จำนวน 681 เล่ม
3. คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า จำนวน 567 เล่ม
4. ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้รมณีย์ จำนวน 549 เล่ม
5. ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี จำนวน 365 เล่ม