ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1 ตามรอยพุทธธรรม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

2 สงบ - สติ - อารมณ์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
15:00 น. ถึง 20:00 น.
ลงทะเบียน

3 สงบ - สติ - อารมณ์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
15:00 น. ถึง 18:00 น.
ลงทะเบียน

จำนวนกิจกรรมที่จัดไปแล้ว : 116 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของวัดญาณเวศกวัน : 4728 ครั้ง