ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1 ธรรมตามอำเภอใจ องค์ธรรมกถึก พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว นนทบุรี อ่าน-วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

2 สนุกกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ อุปสรรคที่ต้องฟันฝ่าและช่วงเวลาที่ยากลำบากของในหลวงรัชกาลที่ ๕ อ่าน-วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

จำนวนกิจกรรมที่จัดไปแล้ว : 67 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของวัดญาณเวศกวัน : 2188 ครั้ง