กิจกรรม กิจกรรม เกมภาวนา (กลเกม การเมือง) ณ ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน

กิจกรรมนี้ ยังไม่เปิดรับสมัครครับ