เงื่อนไข การขอรับหนังสือทางไปรษณีย์
ลำดับ
ท่านสามารถพิจารณาแล้วเลือกหนังสือที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และ/หรือ ส่งให้แก่ญาติมิตรของท่านก็ได้
หากท่านต้องการขอรับหนังสือเพื่อตนเอง กดเข้าทำรายการ ๑ ครั้ง และหากท่านต้องการส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตรด้วย ต้องกดเข้าทำรายการใหม่อีกครั้ง โดยท่านสามารถส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตรได้ถึง ๓ ท่าน (กดเข้าทำรายการ ๓ ครั้ง)
หากท่านต้องการส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตร ท่านจะต้องแสดงตัวตนตามเงื่อนไขของกิจกรรม และทางวัดจะระบุชื่อของท่านเป็นผู้ส่งมอบหนังสือ
ท่านสามารถเลือกหนังสือและกดยืนยันการขอรับหนังสือ กรณีขอรับหนังสือเพื่อตนเอง ๓ เล่ม/ท่าน กรณีส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตร ๓ เล่ม/ท่าน (ไม่เกิน ๓ ท่าน)
การจัดส่งหนังสือ ทางวัดดำเนินการจัดส่งเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
การจัดส่งหนังสือ ทางวัดยินดีส่งมอบหนังสือโดยการให้เปล่าเป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ทางวัดมีสิทธิในการพิจารณา การจัดส่ง หรือยกเลิกการแจกหนังสือได้ตามความเหมาะสม
ขอรับหนังสือเพื่อตนเอง [ตัวอย่างการใช้งาน] [ตรวจสอบรายชื่อ]
ส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตร [ตัวอย่างการใช้งาน] [ตรวจสอบรายชื่อ]